launchora_img

رمان عاشقانه بغضبیپناه

Info

محوراصلیاینداستانشخصیتهایعسلوجاویدهستکهنویسندهبهبررسیاتفاقاتمیانایندومیپردازه

ازاوندستهرمانهاییهستکهمنبهشخصهخودمدوسشدارم

قلمشقویهگاهیبشدتطنزززوگاهیغمگینوقسمتهاییاروموعاشقانه.

عسلخانممایهدخترخیلیلجبازوازقضاپرستاره?وبرخلافخواستهپدرومادرشمیخوادکهتوزندانیکهپدرشرییساونجاستمشغولبهکاربشه

عسلیهخواهربزرگترازخودشکهازدواجکردهوخودشبچهاخرهولوشمامانباباش?

داستانازاونجاشروعمیشهکهعسلبرایپرستاریبیمارانزندانمیرهواونجابایکمردخیلیمرموزوخیلیپیچیدهاشنامیشه ...(دیدیدیدینجاویدموناومد??)

همکارپدرشپسریبهاسمتیردادهستکهسرگردهوبشدتازجاویدیاهمونرامتینمتنفرهوازقضاخواستگاروخواهانعسله?

عسلمازتیردادخوششنمیادوبشدتازشبیزاره

اینوسطاکهدرگیرکشمشباتیردادهستعسلعاشقجاویدمیشه

تیرادهمبهدنبالمدرکیبرایاعدامجاویدهوهرروزاونوشکنجهمیدهتااعترافکنهودرنتیجهجاویدمونراهیاتاقعسلبرامداوامیشه

جاویدبرایفرارازاونجابهعسلنیازدارهوازعلاقهاوناستفادهمیکنه..

وعسلم ...??ناراحتازسوعاستفادهجاویدبهخاطرعشقیکهبهجاویددارهاونوبههرنحویشدهفراریمیدهوناموغرورپدرشروخدشهدارمیکنه .... دانلود رمان

عسلبعدازجاویدافسردهوبیمارمیشه

ازیهطرفبهخاطرسکتهوغرورجریحهدارشدهپدرشوازیهطرفبهخاطردوریواستفادهجاوید

?واردجزییاتنمیشمکهچهاتفاقاییافتادخودتونبرینبخونین???

ولیعسلبعدمدتیمجبورمیشهبهشهردیگهایهمراهتیردادبرهکهبرایمنهدمکردنگروهینیازبهجاویدودوتادوستشعمادومرتضیداره

عسلهمراهخواهرتیرداد (مریم )وخواهرشوهرشیطونمریمثمینمدتیروهمخونهمیشن????

وماجراهاییروباهمپشتسرمیزارن

مریمومرتضی???

عمادوثمیننننن?کهنگمازشیطنتهاشون

وجاویدوعسلمووووننن????❤️

?شخصیترامتین (جاوید) :قوی _رنجکشیده _جذاب _صبور_ فداکارودوستداشتنی _باابهت _منطقی _عاشق_

?شخصیتعسل :لجباز _یکدنده_ ارام _بیشازحدعاشق _زیبا _خجالتی _بیحیا? _مظلوم _

?متنرمانکمیادبیهستو‌نویسندهپستیوبلندیهایزندگیروزیبابهرخکشیده .بهنظرمنرماننکاتاموزندهایهمداشتمثلهصبر! صبرکردندرچالشهایبزرگزندگی ! قلمداستانقویهوهیچقسمتیشکهضعفداشتهباشهدیدهنمیشه

?پایانیخوشدارهواواسطرمانطنزمیشهباحضوردخترخوندهجاوید????

?بهترهرمانروقضاوتنکنیدوبریدبخوانیدتامتوجهبشید

رمانوداستانیهکهبهنظرمنخیلیخوبهنکاتاموزندهخیلیداره

وهمچنینعاشقانههایزیاد (صحنهدارچنداننیست ) دارهوطنزززززز??

?شخصیتهاییکهغیرشخصیتهایاصلی (جاویدوعسل )بودنومنواقعاخوشممییومدیکیتیردادبودویکیعماد????ایناخیلیباحالنمخصوصاعمادوثمینمزهدادنبهداستان

?درکلبگمازدستمیدیناگهنخونیدشبشدتپیشنهادمیشه?? برای دانلود رمانبه سایت باغ استور مراجعه کنید

منبع : https://baghstore.info/


Be the first to recommend this story!
launchora_img
More stories by faheem
Tail-Wagging Tales: Socializing at Puppy Palace Ev...

Tail-Wagging Tales: Socializing at Puppy Palace Events

00
Training Triumphs: Tips for Raising a Well-Behaved...

Training Triumphs: Tips for Raising a Well-Behaved Pitbull Puppy

00
Small Size, Big Love: Uncover the Delightful World...

Small Size, Big Love: Uncover the Delightful World of Chihuahua Puppies Nearby!

00

Stay connected to your stories

رمان عاشقانه بغضبیپناه

22 Launches

Part of the Letters To Juliet collection

Published on August 02, 2022

Recommended By

(0)

  WHAT'S THIS STORY ABOUT?

  Characters left :

  Category

  • Life
   Love
   Poetry
   Happenings
   Mystery
   MyPlotTwist
   Culture
   Art
   Politics
   Letters To Juliet
   Society
   Universe
   Self-Help
   Modern Romance
   Fantasy
   Humor
   Something Else
   Adventure
   Commentary
   Confessions
   Crime
   Dark Fantasy
   Dear Diary
   Dear Mom
   Dreams
   Episodic/Serial
   Fan Fiction
   Flash Fiction
   Ideas
   Musings
   Parenting
   Play
   Screenplay
   Self-biography
   Songwriting
   Spirituality
   Travelogue
   Young Adult
   Science Fiction
   Children's Story
   Sci-Fantasy
   Poetry Wars
   Sponsored
   Horror
  Cancel

  You can edit published STORIES

  Language

  Delete Opinion

  Delete Reply

  Report Content


  Are you sure you want to report this content?  Report Content


  This content has been reported as inappropriate. Our team will look into it ASAP. Thank You!  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.

  By signing up you agree to Launchora's Terms & Policies.